De Orde

Elke advocaat behoort tot een Orde.

Het lidmaatschap van een Orde is een van de specifieke kenmerken van de advocatuur. Het houdt in dat haar leden zich vrijwillig onderwerpen aan een discipline die de waardigheid en de eer van het beroep waarborgt. 

De Orde van advocaten bestaat uit de advocaten die op de ledenlijst staan en op de lijst van stagiairs.

 

DE STAFHOUDER EN DE RAAD VAN DE ORDE VAN DE BALIE TE LUIK

De stafhouder en de Raad van de Orde spelen een belangrijke rol in tucht- en regelgevingskwesties. Hun voornaamste doel is ervoor te zorgen dat de advocaat zijn taken naar behoren vervult en dat hij of zij volgens ethische regels werkt.

De stafhouder is het hoofd van de Orde ((zie artikels 86-95 van de CODEX)).

Hij vertegenwoordigt de balie bij plechtigheden en is als enige bevoegd om de Orde te vertegenwoordigen, hetzij voor de rechtbank, hetzij bij de administratieve autoriteiten.

Hij onderzoekt de klachten die door de leden van de Orde van Advocaten bij hem worden ingediend.

In geval van afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door de Vicestafhouder.

De stafhouder roept de algemene vergadering van advocaten en de raad van de balie bijeen en zit deze voor.

De Raad van de Orde is samengesteld uit de voorzitter, de vicevoorzitter en 15 advocaten die gekozen zijn uit de advocaten van de Orde.

Hij kiest uit haar leden een secretaris.((zie artikels 94-95 van de CODEX)).

"De raad van de Orde heeft de opdracht om:
 - de eer van de Orde van advocaten op te houden 
 - en de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, te handhaven"
 

De stafhouder en de leden van de Raad worden jaarlijks verkozen door de algemene vergadering van advocaten ((zie artikels 40-51 van de CODEX)).

 

Samenstelling van de Raad van de Orde

De raad van de Orde van advocaten van de balie te Luik bestaat momenteel uit:

Stafhouder van de Orde : Meester Isabelle TASSET

Vicestafhouder : Meester Bernard CEULEMANS

Leden van de Raad van de Orde : (in volgorde van anciënniteit in de Tabel) Meesters Daisy DEVILLEZ, Dominique AARTS, Jean-Marc RIGAUX, Luc HERVE, Sébastien OLIVIER, Olivier VANDEN EYNDEN, Frédérique WETTINCK, Sandrine EVRARD, Thibaut MATRAY, Alexandre BUCCO, Grégory LAMALLE, Benoît LECARTE, Aline FAUFRA (secrétaire), Jean ACOLTY, Sibylle GIOE.