Privacybeleid

Het bureau voor rechtsbijstand overeenkomstig artikel 508/7 Ger.W. is een uitloper van de raad van de Balie te Luik, waarvan de zetel gevestigd is op Place Saint-Lambert 16 te 4000 LUIK onder het ondernemingsnummer 0850.043.761.

De Balie is belast met de controle op de verwerking door het bureau voor rechtsbijstand.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van alle personen van wie wij gegevens verzamelen en verwerken.

Het doel van deze verklaring is om u uit te leggen wie wij zijn, welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe lang wij deze verwerken, aan wie uw gegevens kunnen worden doorgegeven en, bovenal, wat uw rechten op uw gegevens zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Aan wie is deze verklaring gericht?

Deze verklaring is bedoeld voor personen die:

 • Op onze website navigeren;
 • Van een of meer van onze diensten gebruik maken;
 • De contactpersoon met een van onze (potentiële) leveranciers is;
 • Als toegewezen raadsman of als contactpersoon optreedt met een van de aangewezen raadslieden met wie we samenwerken of van plan zijn om te gaan werken;
 • Als contactpersoon met elke onderneming (bedrijf, overheid, beroepsfederatie van werkgevers of werknemers, school, universiteit, ...), partner, etc optreedt, met wie wij een vorm van samenwerking onderhouden of in stand willen houden en waarvan de persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
 • Hun persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons verstrekken, die in een bestand worden opgenomen.

Wij informeren u dat uw gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Welke gegevens worden verwerkt in het kader van de rechtsbijstand?

In het kader van de rechtsbijstand verzamelen en verwerken de Balie, haar personeel, de Raad van de Orde, de leden van het Bureau voor Rechtsbijstand en de aangewezen advocaten enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak van de persoon die om rechtsbijstand verzoekt, zijn gezin en zijn samenwonenden.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

1) Identificatiegegevens :

 • Gegevens met betrekking tot de identificatie, met inbegrip van de elektronische identificatie, van de naam, voornaam, huisadres, e-mailadres, telefoon, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, identiteitsfoto, wachtwoord dat door een van de rechtsbijstandsbesturingssystemen wordt gegenereerd, IP-adres, ....
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden
 • Contactgegevens
 • Gegevens over beroeps- en onderwijssituaties
 • Medische gegevens
 • Gegevens met betrekking tot het vakbondslidmaatschap (via het werkloosheidscertificaat)
 • Gegevens met betrekking tot gerechtelijke en administratieve procedures; 
 • Indien nodig kunnen er ook foto's worden genomen voor publicatie- en communicatiedoeleinden.

2) Financiële gegevens :

 • Het rekeningnummer, rekeninguittreksels, aanslagbiljet, betalingen, ....
 • Eigendoms- en inkomensgegevens;

3) Sommige extra gegevens  (bv. taalvoorkeur, ...) zijn niet altijd nodig, maar kunnen wenselijk zijn, sommige gegevens zijn volledig optioneel (hobby's, ...) en we verwerken deze gegevens alleen als u ervoor kiest om ze te delen.

Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?

We verzamelen gegevens via verschillende kanalen:

 • Op uw initiatief door elke duidelijke positieve daad, elke wilsuitdrukking, gratis, specifiek, verlicht en ondubbelzinnig, met inbegrip van e-mail, sms, mondeling, telefonisch, tijdens onze kantoren, een bezoek, een evenement, een opleiding, door het overhandigen van uw visitekaartje of op een andere manier of:
 • Wanneer u zich identificeert tot onze diensten als een persoon die rechtsbijstand aanvraagt;
 • Wanneer u wordt geïdentificeerd door de persoon die gebruik maakt van onze diensten om hun of uw belangen te verdedigen of om u te laten profiteren van juridische bijstand; 
 • Wanneer u zich identificeert tot onze diensten als contactpersoon voor de diensten die wij leveren
 • Wanneer u op onze website surft; (bijvoorbeeld door het invullen van een online aanvraagformulier). 
 • Wanneer uw gegevens openbaar worden gemaakt of wanneer u ze zelf openbaar heeft gemaakt op openbare/sociale media, in het bijzonder professionele media (zoals Facebook, LinkedIn).

Waarom verwerken wij de gegevens en hoe rechtvaardigen wij onze verwerking? 

De gegevens die wij verzamelen bij het aanvragen van rechtsbijstand en de verwerking van deze gegevens zijn noodzakelijk voor de behandeling van het verzoek om rechtsbijstand en stellen ons in staat om de taak van openbare dienst in het algemeen belang van de rechtsbijstand te waarborgen, zoals vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, dat eenieder het recht garandeert om een leven te leiden in overeenstemming met de menselijke waardigheid.

Deze verwerkingen zijn wettelijk gebaseerd op de artikelen 508/7 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek en op de uitvoeringsbesluiten van de wetten van 23 december 1998 en 16 juli 2016, in het bijzonder het Koninklijk Besluit van 20 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de gehele of gedeeltelijke vrije toegang tot tweedelijnsrechtsbijstand en rechtsbijstand. 

Ten slotte, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsregels betreffende de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de tweedelijnsrechtsbijstand en betreffende de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de rechtsbijstandsbureaus, en meer bepaald de bepalingen van de artikelen 3 tot en met 5, zijn wij ook verplicht statistieken op te stellen.

De overige verzamelde gegevens en de verwerking van deze gegevens zijn noodzakelijk voor de vervulling van onze contractuele of precontractuele verplichtingen jegens u.

Hoe verwerken wij de gegevens? 

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen van de Ordes. 

Wij zorgen voor een adequaat niveau van technische en organisatorische gegevensbeveiliging, in overeenstemming met de geldende wetgeving in België en de praktijken in onze sector, om het weglekken van gegevens, met inbegrip van verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik te voorkomen. Daartoe waarborgen wij ook de vertrouwelijkheid door middel van overeenkomsten die bindend zijn voor al onze medewerkers. 

Met wie delen wij gegevens?

De informatie met betrekking tot verzoekers en begunstigden van rechtsbijstand wordt door het Bureau voor Rechtsbijstand en de aangestelde advocaat overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen meegedeeld, gebruikt en opgeslagen op een onlineplatform dat wordt beheerd door de Orde van Franstalige en Duitstalige balies (AVOCATS.BE), waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1060 Sint-Gillis, avenue de la Toison d'Or 65, geregistreerd bij het KBO onder nummer 0850.260.032.

Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan openbare diensten (bv. FOD Justitie), C.A.J., O.V.B., andere kantoren, in het kader van de audit van onze activiteiten, de financiering van onze diensten en in het algemeen in het kader van de uitvoering van onze opdracht. 

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Indien u geen rechtsbijstand krijgt, kunnen wij uw gegevens gedurende 12 maanden bewaren voor een volgend verzoek om de evolutie van uw financiële en persoonlijke situatie te controleren.

Wanneer u rechtsbijstand is verleend of in geval van beroep tegen een beslissing van het Bureau voor Rechtsbijstand, kunnen uw gegevens gedurende 5 jaar na de datum van archivering door het Bureau voor Rechtsbijstand of de uitkomst van de beroepsprocedure worden bewaard, met name vanwege de bepalingen inzake beroepsaansprakelijkheid (artikel 2276 van het Burgerlijk Wetboek).

Aan het einde van deze termijnen worden de gegevens vernietigd.

In andere situaties worden de gegevens bewaard voor de duur van de contractuele relatie en daarna zo lang als wettelijk vereist is om te voldoen aan onze verplichtingen, in het bijzonder onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. Na deze periode worden uw gegevens vernietigd.  

Wat zijn uw rechten?

Wij besteden bijzondere aandacht aan de rechten die u als betrokkene heeft. Hiertoe nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze GDPR-verantwoordelijke op het volgende e-mailadres: Klicken Sie hier, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen. of per post op ons contactadres, Place Saint-Lambert 16 te 4000 LIEGE.

Wij doen alles wat in onze macht ligt om binnen 30 dagen op uw verzoeken te reageren, met respect voor de rechten en vrijheden van alle betrokkenen. Indien wij niet in staat zijn dit te doen, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Behalve indien een wettelijke bepaling die in België van kracht is, met inbegrip van het GDPR of het beroepsgeheim, dit verhindert, heeft u volgens de regelgeving de volgende rechten:

 • Het recht op toegang, inclusief het recht om te weten dat wij uw gegevens verwerken;
 • Het recht op een kopie van de verwerkte gegevens;
 • het recht om de verwerkte gegevens te verbeteren;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
 • Het recht om de verwerking van gegevens te beperken;
 • Het recht om de verwerkte gegevens te wissen;
 • het recht op draagbaarheid van de verwerkte gegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Dienst voor gegevensbescherming (Pressestraat 35 - 1000 Brussel - www.autoriteprotectiondonnees.be).  

Het cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze websites. Een cookie is een code in de vorm van een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze cookies dan worden herkend. Cookies helpen ons om onze site te verbeteren, om uw navigatie te vergemakkelijken of om te analyseren hoe vaak we onze site gebruiken. 

Voor meer informatie over ons cookiebeleid kunt u onze website bezoeken onder het tabblad "Cookiebeleid".

U kunt dan toestemming geven voor alle of een deel van de cookies.

Veranderingen

Wij kunnen te allen tijde om verschillende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen in deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring aanbrengen. De meest actuele versie is te allen tijde te raadplegen op onze websites.